Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Pracovné právo

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA