Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

 Občianske právo

  • právne poradenstvo v občianskom práve,
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku ako aj ďalších právnych noriem občianskeho práva,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme, príkaznej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o združení,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka najmä návrhu na začatie konania, odvolania, sťažnosti a iných podaní. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA