Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Právne služby 

„Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou a zákonmi.“  (§1 ods. 1 Zákona o advokácii)

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom  najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, zakladanie a zmeny  obchodných spoločností, osobné právne poradenstvo fyzickým a  právnickým osobám, ako aj  ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.
Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:

 

Medzinárodné právo

 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach medzinárodného práva rodinného, občianskeho, obchodného,
 • zastupovanie vo vybraných konaniach, ktoré sa spravujú aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami,
 • vypracovanie alebo kontrola vybraných druhov zmlúv, alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom,
 • vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom

Správne právo

 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva,
 • zastupovanie v správnom a priestupkovom konaní,
 • vypracovanie vybraných jednostranných právnych úkonov podľa právnych noriem správneho práva,
 • právne poradenstvo v otázkach colného, daňového a stavebného konania,
 • zastupovanie obcí, miest, obecných a mestských zastupiteľstiev,
 • vyhotovenie interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obcí a miest.

Trestné právo

 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených,
 • vypracovanie trestných oznámení,
 • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. , analýza problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov.

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní.

Pozemkové právo

 • právne poradenstvo v pozemkovom práve,
 • zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní.

Obchodné právo

 • vymáhanie pohľadávok,
 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka najmä návrhu na začatie konania, žaloby, sťažnosti a iných podaní vymáhanie pohľadávok,
 • kompletné zakladanie obchodných spoločností,
 • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri,
 • vypracovanie alebo kontrola stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností,
 • zastupovanie v konkurznom konaní vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok.

Občianske právo

 • právne poradenstvo v občianskom práve,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku ako aj ďalších právnych noriem občianskeho práva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme, príkaznej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o združení,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka najmä návrhu na začatie konania, odvolania, sťažnosti a iných podaní.

Rodinné právo

 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine,
 • vypracovanie alebo kontrola rodičovských dohôd podľa Zákona o rodine najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní,
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom v ostatných prípadoch (napr. zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku k mal. dieťaťom a pod.),
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vymáhanie dlžného výživného,
 • určenie alebo zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine.


 © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA