Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Trestné právo

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených,
  • vypracovanie trestných oznámení,
  • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. , analýza problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA