Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Pozemkové právo

  • právne poradenstvo v pozemkovom práve,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA